Domonkos rendi emlékek a szombathelyi Szent Márton templomban

Domonkos rendi emlékek a szombathelyi Szent Márton templomban


Szombathely keleti városrészében a középkori Szentmárton község területén áll a Szent Márton-templom, és mellette a domonkos kolostor. A templom eredete a középkorba nyúlik vissza, és szorosan kapcsolódik a Savariában született, majd Tours-ban püspökké lett Szent Márton kultuszához.

A XI. században többször átépített és bővített templom Szombathely plébániatemploma volt 1638-ig, amikor Draskovich György győri püspök a letelepedő domonkos szerzeteseknek adta. Ez a templom és a mellette felépült kolostor lett a XVI. században kihalt magyarországi domonkos rendtartomány első új anyaháza. A rend – hála a gazdag jótevőknek, elsősorban a Batthyányaknak – hamar kirajzott,Szombathely után Sopronban és Vasváron is megindult a rendi élet.

A rossz állapotban levő Szent Márton-templomot 1668-1674 között építették újjá gróf Batthyány Erzsébet adományából, az olasz Carlo della Torre építész tervei szerint. Oltárai, képei a domonkos rend szentjeit igyekeztek megismertetni a hívekkel. A templom értékes XVII – XVIII. századi barokk berendezése nagyrészt megmaradt a mai napig.

A főoltárt az 1750-es években emelték,az oltárképet Anton Jandl grazi festő készítette. A Szentháromságot és a két hittudóst ábrázolja: Szent Ágostont és Aquinói Szent Tamást, akik a legbehatóbban foglalkoztak a Szentháromság-tannal.

A diadalív baloldali mellékoltára Aquinói Szent Tamás tiszteletére szentelt, rajta a szent szobra áll. Vele szimmetrikusan elhelyezve, jobb oldalon a Szűz Mária oltár található, melynek kegyszobra a korábbi templomból megmaradt csodatévő Mária-szobor. A keleti kereszthajó bal mellékoltára a Szent Domonkos-oltár, amelynek XIX. századi oltárképe a szent egész-alakos képét mutatja. A tabernákulum egykori helyén a barokk festmény a katar eretnekek elleni harcban vértanúhalált halt Veronai Szent Pétert ábrázolja. Az oltár XVIII. századi szobrai a domonkos rendi V. Pius pápa (a törökök elleni győztes lepantói csata szervezője), Szent Ágoston, Tarantaise-i Péter domonkos szerzetes (a későbbi V. Ince pápa) és a szintén domonkos Szent Antonin firenzei érsek.

A kereszthajó jobb mellékoltára a Rózsafüzér oltár,amely a legegységesebben, eredeti kialakításában maradt fenn. Oltárképén Szűz Mária Szent Domonkosnak és Sienai Szent Katalinnak adja át a rózsafüzért. Az oltárt két-két szent szobra veszi közre: balról Nepomuki Szent János és Ferrer Szent Vince, jobbról Veronai Szent Péter és Szent József.

A nyugati kereszthajóban jobb oldalon egy domonkos hithirdető szent, Ferrer Szent Vince tiszteletére szentelt oltár áll. A szent szárnyas alakja szónoki, prédikátori pózban az Utolsó Ítélet eljövetelére figyelmeztet. Az oltár két mellékszobra két rendi szentet ábrázol: Szent Jácint krakkói kanonokot és Bertrand Szent Jajost, aki az Újvilágban térített. A kereszthajó baloldali Szent Anna oltárán Sienai Szent Katalin szobra látható.

A szószék mellvédjét is domonkos szentek alakjai díszítik: Bertrand Szent Lajos, Veronai Szent Péter, Szent Domonkos, Ferrer Szent Vince, Szent Antonin és Aquinói Szent Tamás.

1678-ban a rendház öt rendi szent festményét készíttette el Sallay Ferenc domonkos fráterrel,melyek ma is megvannak: Árpád-házi Szent Margit, Sienai Szent Katalin, Ferrer Szent Vince, Veronai Szent Péter és Szent Rajmund képeit.

A rendházbóltöbb barokk festmény került át a plébániára 1950-ben: Assisi Szent Ferenc és Szent Domonkos a földgolyóval; Szent Márton megosztja köpenyét a koldussal; Aqinói Szent Tamás felövezése.

A rendház több domonkos szent ereklyéjét is őrizte, ezek többsége monstrancia alakú ereklyetartóban van. Kivétel a domonkos szentek ereklyetartója,amelyet 1777-ben Szaniszló Márton szombathelyi ötvös egyedi formában készített el ezüstből. A könyvön álló, szájában fáklyát tartó kutya és a földgolyót átölelő rózsafüzér egyaránt Domonkos alakjára utaló szimbólum.

A templomban a XVII. századtól kezdve a zászlókon is megjelenítették domonkos szentek alakját. Ezek közül többet – megújított formában – ismét kihelyeznek a szentek ünnepein – Árpád-házi Szent Margit, Szent Domonkos, Szent Vince, Veronai Szent Péter zászlóit.

Zsámbéky Monika 


ÚTMENTI KERESZTEK, KÉPOSZLOPOK, SZOBROK, KÁPOLNÁK, HARANGLÁBAK, SZAKRÁLIS KISEMLÉKEK SZOMBATHELYENÚTMENTI KERESZTEK, KÉPOSZLOPOK, SZOBROK, KÁPOLNÁK, HARANGLÁBAK, SZAKRÁLIS KISEMLÉKEK SZOMBATHELYEN   Múzeumok, látogatható gyűjtemények a Via Divide Caritatem menténMúzeumok, látogatható gyűjtemények a Via Divide Caritatem mentén
  Látnivalók
Webmark