Vitajte

V roku 2005 Rada Európy vyhlásila pútnickú cestu Via Sancti Martini spájajúcu mestá Szombathely a Tours za Európsku kultúrnu trasu. Jej cieľom je predstavi" najdôležitejšie pamiatky života a kultu najpopulárnejšieho svätca, sv. Martina. Svätý Martin sa narodil v Szombathely, v niekdajšej Savárii. Oproti ostatným vojakom Rímskej ríše sa vyznačoval svojou dobrosrdečnos"ou a súcitom voči chorým a chudobným. Pri mestskej bráne Amiens daroval polovicu svojho pláš"a uzimenému žobrákovi. Vo sne sa mu zjavil Ježiš a oznámil mu, že on bol ten žobrák, ktorému pomohol. Pod vplyvom tohto zjavenia prestúpil Martin na kres"anskú vieru, zanechal vojenskú kariéru a vydal sa na misionársku pú". Po návrate do svojho rodného mesta Savárie pokrstil aj svoju matku. Neskôr vofrancúzskom meste Poitiers založil kláštor. V roku 371 ho kres"anská komunita v meste Tours zvolila za biskupa. Martin sa najprv bránil, nechcel prija" túto funkciu, preto sa ukryl do kurína. Ale husi svojím gagotaním ho prezradili. Tak sa jeho atribútom stala hus. Ako biskup sa stal veľmi populárnym vďaka svojej humánnosti, dobrosrdečnosti a vynikajúcim rečníckym schopnostiam. Zomrel v roku 397 v meste Candes. Jeho úcta sa rozšírila po celom kres"anskom svete. Len v Európe nesie jeho meno vyše 5000 obcí a kostolov.

Galleries
Picture and video
Visitors also produced by the content!
Community
Join St. Martin,
walk the paths he traveled!